สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT313

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง แกรนด์แคนยอน ฉางชา 5 วัน 4 คืน (JD)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย , 5 วัน 4 คืน ,
XIANG RONG HOTEL , ZUI XIANGXI HOTEL , VIENNA HOTEL
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง แกรนด์แคนยอน ฉางชา 5 วัน 4 คืน (JD)

ฉางซา - เกาะส้ม - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงยามชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน

ฟ่งหวง – เมืองโบราณฟ่งหวง – อุทยานธรณีแห่งชาติป่าหินแดง – เมืองฟูหรงจิน – จางเจียเจี้ย

เขาเทียนเหมินซานกระเช้าขึ้น -ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า ) – ประตูสวรรค์ – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD – โชว์นางจิ้งจอกขาว

สะพานแก้วทียาวที่สุด  – แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+ สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว ) – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฉางซา

13.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 บริเวณ
ISLAND-C สายการบิน Beijing Capital Airlines (JD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

14.35 น.

เหินฟ้า สู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน Beijing Capital Airlines เที่ยวบิน ที่ JD380
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)

20.55 น.

เดินทางถึง “ฉางซา” ตั้ง อยู่ทางตอนใต้ของแม่นาเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภเูขาลัวเซียว
ตะวันตกติดภเูขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บริการท่านด้วย KFC ท่านละ 1 ชุด จากนั้น นำท่านเดินทางเข้า สู่ทีพัก

ที่พัก

XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

ฉางซา - เกาะส้ม - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงยามชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา นำท่านนั่งรถกอล์ฟชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ ฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น -ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เดินทางถึง เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือตามลําน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืที่่จะทำให้ท่านสนุก
ตื่นเต้นแตไม่อันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำสะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทบั ใจไว้เป็นที่ระลึก

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสําหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ที่พัก

ZUI XIANGXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:29 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะไ่ด้่รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที ํ 26 เม.ย. 66 **
3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA
BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไว้ในรายการ
7. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระตืดตัวขึ้นเครื่องเองได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน
6 กิโลกรมั , ค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงื่อนไขของแต่ล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี
การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว , การติดเชื้อ , ไวรัส , ไ้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการ้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
9. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริง ทั้งหมดหมดเท่านั้นและโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ ที่ถูกให้กับบริษัททวั์เท่านั้น
6. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 • • การชำระค่าบริการ
  • • ในการจองครั้งแรก กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000. – หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • • กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น
  • • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสอทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  • • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุกนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใม่น้อยกว่า 55 วัน)
  • • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
  • • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 • • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป ต้องนำมาในวันเดินทาง

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม