สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT326

โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย , 6 วัน 5 คืน , 16-21 มิถุนายน 2566 , 23-28 มิถุนายน 2566 , 30 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2566 , 7-12 กรกฎาคม 2566 , 14-19 กรกฎาคม 2566
Vietjet Air (VZ)
Pullman Hotel , Royal Mediterranean Hotel
โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล ... จางเจียเจี้ย - ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เมืองโบราณเพิ่งหวง - เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ระเบียงแก้ว - เขาเทียนจื่อซาน - ถ้ำมังกรเหลือง- ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เยือนตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย - ชมความงามเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

*** ไม่เข้าร้านรัฐบาล ***

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน 2566
16-21 , 23-28 , 30 มิ.ย.-5 ก.ค.
กรกฎาคม 2566
7-12 , 14-19 , 21-26 , 28 ก.ค.-2 ส.ค.
สิงหาคม 2566
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย(VZ3694) – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

09.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

12.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาที่จีนเร็วกว่าที่ไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Pullman Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 2

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานหงเฉียว - กำแพงเมืองโบราณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ สวยงามเมืองหนึ่งของจีน อยู่เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย เป็นเมืองโบราณทางวัฒนธรรม มีประวัติอันยาวนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติมากว่า 400 ปีแล้ว แบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่า สร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน

นำท่าน นั่งเรือแจวชมแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวรชุมชนนี้มาช้านาน เช่น ชาวบ้านอาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมแม่น้ำ ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ สำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ทีเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม สะพานหงส์เฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานคลองเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง
และนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่ทอดตัวขนาบไปกับบ้านเรือนและแม่น้ำ บนกำแพงสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปเดินชมวิวบนนั้นได้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยว ชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถ้วเจียง ตกแต่งแบบเนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า Handmade เสื้อยืด รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็นชิ้นต่อชิ้น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย

ที่พัก

Royal Mediterranean Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:02 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 • • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • • ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • • ทิปไกด์คนขับรถ วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน

วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม