สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT326

โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย , 6 วัน 5 คืน ,
Vietjet Air (VZ)
Pullman Hotel , Royal Mediterranean Hotel
โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล ... จางเจียเจี้ย - ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เมืองโบราณเพิ่งหวง - เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ระเบียงแก้ว - เขาเทียนจื่อซาน - ถ้ำมังกรเหลือง- ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เยือนตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย - ชมความงามเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

*** ไม่เข้าร้านรัฐบาล ***

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย(VZ3694) – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

07.45 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

11.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาที่จีนเร็วกว่าที่ไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Sunshine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 2

ภูเขาเทียนเหมินซาน (รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) - สวนวัฒนธรรมถู่เจีย - โชว์จิ้งจอกขาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซานบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี

นำท่านเดินทางสู่ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) ซึ่งเป็นสะพานกระจกล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของสะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน

จากระเบียงกระจกก็เดินตามทางอ้อมภูเขา และลงบันไดเลื่อนมาหน่อยก็จะเจอกับ ถ้ำช่องประตูสวรรค์ หรือพื้นที่ภายในช่องที่เรามองเห็นจากด้านล่าง เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขาตามธรรมชาติ โดยมีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร ซึ่งเหมือนกับเป็นประตูสวรรค์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ สวนวัฒนธรรมถู่เจีย เป็นบ้านโบราณของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองให้ท่านชมบริเวณภายในและศึกษาความเป็นอยู่ของชนเผ่าในสมัยก่อนซึ่งภายในยังเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณไว้เป็นอย่างดี เช่น เสื้อผ้า รองเท้า จานชาม ในสมัยนั้นซึ่งทำมาจากเครื่องเงินแท้ๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน โดยเค้าโครงการแสดงได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้าน โชว์นี้ยังใช้ฉากธรรมชาติของประตูสวรรค์ เป็นฉากหลัง ในการแสดงโชว์ชุดนี้ยังใช้นักแสดงกว่า 600 คน และคอรัสอีกกว่า 80 คน

ที่พัก

Sunshine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

อัตราค่าบริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 13:19 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 • • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • • ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • • ทิปไกด์คนขับรถ วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน

วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

 • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม