สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT076

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (KY)

ทัวร์คุนหมิง จีน , 6 วัน 5 คืน ,
Feng Huang Yang Sheng Hotel , Grace Hotel , YUN HUA HOTEL , FENG HUANG HOTEL , PIN HUA YUE JIA HOTEL
โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (KY)

คุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน

วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ

เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง

07.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

11.50 น.

ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ KY8370 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

16.05 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉู่ฉงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ ซึ่งเมืองฉู่ฉงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยังเมืองต้าหลี่

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)

วันที่ 2

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์การแต่งกายของผู้คนที่นี่ คล้ายคลึงกับพี่น้องชาวเขาในภาคเหนือของบ้านเรา แม้ในอดีตเมืองแห่งนี้จะเคยถูกทำลาย แต่ยังคงทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนาน จุดเด่นของต้าหลี่กู่เฉิงเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ระหว่างเดินชมเมืองจะได้พบกับซาก เมืองเก่า กำแพงโบราณ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย
นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง นับเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง และผ่านชม เจดีย์สามองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดฉงเซิ่งซื่อ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในปี ค.ศ. 1925 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนบ้านเรือนเสียหายจนหมด น่าเหลือเชื่อที่เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า เจดีย์ทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถทำลายได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นออกเดินทางสู่ แชงกรีล่า เมืองที่เปรียบได้กับสวรรค์บนดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นของเมือง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน
นำท่านย้อนอดีตสัมผัสบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ทีสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ แต่เดิมเป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ผู้คนในเมืองยังคงแต่งกายพื้นเมือง ตกเย็นบริเวณลานกลางเมืองจะมีชาวเมืองมารวมตัวกัน ยืนล้มเป็นวงกลมใหญ่ๆ เพื่อออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นภาพน่ารักๆ ที่หาดูได้ไม่ยากเมื่อมาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)

อัตราค่าบริการทัวร์คุนหมิง จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:48 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์คุนหมิง จีน

 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 • • ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
 • • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • • ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • ค่าวีซ่ากรุ๊ป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 • • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
 • • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง
 • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ป
 • • ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 • • ไฟล์สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบ หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง รูปภาพควรเห็นรายละเอียดข้อมูลบนหนังสือเดินทางครบถ้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ jpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุดสุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้องไม่ใช่รูปพิมพ์จากคอมผิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • • ห้ามขีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวี่ซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบ (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง) (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง) รูปภาพควรเห็นรายละเอียดข้อมูลบนหน้าหนังสือเดินทางครบถ้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพjpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุดสุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้องไม่ใช่รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • • ห้ามขีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด
 • • กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการนวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา
 • • สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งทางบริษัทฯไม่อาจทราบล่วงหน้า
 • • ผลพิจารณาวีซ่า (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
 • • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติมกรณีขอซ่าเดี่ยวสำหรับบุคคลที่เป็นสาวประเภทสอง ดารา และนักข่าวต้องใช้เอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริงเท่านั้น) พร้อมตราประทับของบริษัทและลายเซ็น หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น สำเนาบุ๊คแบงค์ที่มีการอัพเดทยอดปัจจุบันขั้นต่ำ 50,000 บาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

** กรณีสาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต **

** กรณีดาราและนักข่าว ผู้เดินทางไม่ต้องเดินทางมาโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียกต้องมา**

 • • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่ประเทศน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า
 • • หนังสือเดินทางไต้หวัน/ฮ่องกง/มาเก๊า หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) หนังสือเดินทางไทยแต่สถานที่เกิดเมืองจีน เช่น กวางตุ้ง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 20 วัน ทำการหรือมากกว่านั้น เนื่องจากทางสถานทูตต้องทำการตรวจสอบข้อมูลกับทางประเทศจีน โดยระยะเวลาพิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นหลัก โปรดเผื่อเวลาสำหรับการยื่นวีซ่า หากต้องการให้ทางบริษัทฯดำเนินการยื่นวี่ซ่า มีค่าบริการท่านละ 4,500 บาท
 • • เตรียมใบเปลี่ยนสัญชาติ หนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า หนังสือเดินทางไทยเล่มเก่าที่มีวี่ซ่าจีนในเล่ม ใบถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารอื่นๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย ในกรณีที่เอกสารหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
 • • ผู้เดินทางที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC)ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตให้เข้า-ออกประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากทำบัตรหายในระหว่างเดินทางอาจจะต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • • ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ โดยมีประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สารารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบด่วนได้
 • • สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไป 24 โดยมีประเทศ ดังนี้ อิสราเอล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน อิรัก อิหร่าน อียิปต์ ซีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เลบานอน อินเดีย ศรีลังกา ลิเบีย ซูดาน แอลจีเรีย ในจีเรีย ตุรกี เยเมน โอมาน จอร์แดน โซมาเรีย ไม่สามารถขอวี่ซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ต้องยื่นวี่ซ่าเดี่ยวเท่านั้น

ระเบียบใหม่รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559

1.รูปขนาด 33 มม. x 48 มม.

2.ถ่ายหน้าตรง

3.ต้องเห็นใบหู

4.ใส่เสื้อสีเข้ม ชุดสุภาพ

5.ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

6. พื้นหลังขาวเท่านั้น

7. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

8. ชาวมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

9. ห้ามใส่หมวก

10.ห้ามยิ้ม

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศจีน ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ *ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด* ซึ่งทางบริษัทฯจำเป็นต้องระบุไว้ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (ใช้เวลาแต่ละร้านไม่เกิน 90 นาที)

หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการเป็นเงิน 200 หยวน/ร้าน และทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 400 หยวน/วัน

ผู้เดินทางที่มีวี่ซ่าแล้ว หรือผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) หักคืนท่านละ 1,000 บาท

การจองทัวร์:

ชำระมัดจำ 10,000 บาท กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณีเจ็บป่วย:

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทาง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไปบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไปบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวนบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • • สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวอัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญกรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)
 • • หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงานการก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
 • • ในกรณีถูกปฏิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์
 • • หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพระค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • • หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือกรณีที่กระเป๋ากิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงินหรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าวเมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • ในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • • ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 • • กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • • กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม