สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT069

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (EY)

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน , 8 วัน 5 คืน ,
Etihad Airways (EY)
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo , HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT , GRAND EAST HOTEL
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (EY)
เครัค - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เพตรา - ถนนเข้าเมืองSIQ - ทะเลเดดซี - ป้อมปราการอัมมาน
วิหารเฮอร์คิวลิส - ไคโร - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ~ ระบำหน้าท้อง - ปิระมิด - สฟิงซ์ - ขี่อูฐ - เมมฟิส
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลี่

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P สายการบินเอทิฮัด เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอทำการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย HIGLIGHT JORDAN &EGYPT
วันที่ 2
อาบูดาบี - ปราสาทเครัค - เพตรา
02.15 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY407 BKKAUH 02.15-05.45 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
05.45 น.
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่องบินไปอัมมานประเทศจอร์แดน
10.55 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY513 AUHAMM 10.55-12.55 อิสระพักผ่อนเวลาในประเทศจอร์แดนจะช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.

นำท่านสู่ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”

ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิม ซาลาดิน
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์)
ที่พัก
Hyatt Zaman Petra หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์อียิปต์ จอร์แดน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:11 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์อียิปต์ จอร์แดน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบินอิทิฮาด และอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
 • • ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-กทม
 • • โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
 • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ
 • • บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริป
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ
 • • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 • • ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • • ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/ท่าน x 6 วัน = 30 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพอใจ (วันละ3$/ขั้นต่ำ)
 • • ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • • กรุณายืนยันจอง เพื่อทำการจองตั๋ว พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 • • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 35 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
 • • กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 30 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
 • • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน100%
 • • หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาจะปรับเปลี่ยนตามผู้เดินทางจริง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 • • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • • รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง
 • • หลักฐานการงาน
  • •  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****
  • • กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
  • • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • • หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ย้ำ** ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ทัวร์จอร์แดน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม