สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT081

ทัวร์จอร์แดน ทะเลเดดซี 7 วัน 4 คืน (RJ) [ปีใหม่]

ทัวร์จอร์แดน , 7 วัน 4 คืน ,
Royal Jordanian Airlines (RJ)
HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT , GRAND EAST DEAD SEA HOTEL , MARTIAN TENT
ทัวร์จอร์แดน ทะเลเดดซี 7 วัน 4 คืน (RJ) [ปีใหม่]

เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอคาบา - ลงเรือท้องกระจก
เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล - คาซเนท์ - โอวัลพลาซ่า - ปราสาทเครัค
เดดซี - นครเจอราช - ถนนคาร์โด - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
วิหารเฮอร์คิวลิส - สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - วิหารเทพีอาร์เทมิส

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 7 แถว Q 01-02 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ กรุณาสังเกตป้าย JORDAN IN DREAM

วันที่ 2

อัมมาน - เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ทะเลทรายวาดิรัม

00.20 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม AMMAN AIRPORT HOTEL

นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส

ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว

นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด

นำท่านเข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

ชมวิวทะเลทรายวาดิรัมสีชมพูยามเย็น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหาร ในแค้มป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน

ที่พัก

แค้มป์กลางทะเลทราย เต้นท์โดม MARTIAN TENT

อัตราค่าบริการทัวร์จอร์แดน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จอร์แดน

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยัด
 • • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • • ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
 • • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • • ไกด์ท้องถิ่นประเทศจอร์แดนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยในกรณีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
 • • ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน (ใช้เพียงสำเนาพาสปอร์หน้าแรก ไม่เก็บเล่มพาสปอร์ต)
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะ การคุ้มครองรายละเอียดตามกรรม์ธรรม์
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • • ค่าทิปขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้า ฯลฯ , ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
 • • ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 USD X5 วัน = 25 USD สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ3USDขึ้นต่ำ) X 7 วัน
 • • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกเพื่อทำวีซ่าและจองที่ตั๋ว
 • • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อทำการออกตั๋ว
 • • กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ มีขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • • กรณียกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 วัน หรือหลังจากวันที่ทำการออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวนของค่าทัวร์
 • • ในกรณีที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย หรือปรับราคาขึ้นตามผู้เดินทางจริง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 • • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน, เที่ยวบินล่าช้า หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับท่านผู้มีบินเที่ยวภายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับค่าใช้จ่ายที่เกิด

ทัวร์จอร์แดน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 38 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม