สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT628

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือเมืองมูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน (SU)

ทัวร์รัสเซีย , 6 วัน 4 คืน ,
Aeroflot Russian Airlines (SU)
AURORA VILLAGE MURMANSK , AZIMUT HOTEL MURMANSK
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือเมืองมูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน (SU)

เทอริเบอร์ก้า - Arctic Circle (ขั้วโลกเหนือ) - น้ำตก BATEREY - AURORA VILLAGE
หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้
กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Husky Sledding) - ล่าแสงเหนือ - เมืองมูร์มันสค์
เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อัลโยวา - สกีรีสอร์ท - อนุเสาวรีย์อัลโยวา

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

09.30 น.

นัดพบกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 7 สายการบิน AEROFLOT ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน

12.35 น.

บินสู่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU273 ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 10 ชั่วโมง

18.50 น.

ถึง กรุงมอสโคว จากนั้นเตรียมตัวต่อเครื่องสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดย สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1322

01.05 น.

เดินทางถึง มูร์มันสค์ ให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการไปล่าแสงเหนือ

ที่พัก

AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เทอริเบอร์ก้า - Arctic Circle (ขั้วโลกเหนือ) - น้ำตก BATEREY - AURORA VILLAGE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทอริเบอร์ก้า (Teriberka) เมืองเล็กๆอยู่ในเขต Arctic Circle (ขั้วโลกเหนือ) ตั้งอยู่บนอ่าวโคลา (Kola) ซึ่งอยู่สุดปลายแผ่นดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย แถบนี้มีอาณาเขตเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 1 ของโลก และมีทางออกสู่มหาสมุทร 3 แห่ง เดิมเคยเป็นท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบรูณ์ แต่หลังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางรัฐบาลได้ย้ายท่าเรือไปที่เมืองมูร์มันสค์

นำท่านชม หมู่บ้านประมง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเพียง 800 คน ระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของทุ่งเทนดราห์ ที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลนสุดสายตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านวิถีชีวิตของชาว หมู่บ้านประมง อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

นำท่านสู่ STONE BEACH หรือ หาดไข่มังกร ซึ่งมีลักษณะพิเศษของหาดคือมีหินลูกกลมๆๆเป็นจำนวนมากเรียงรายขนานกับแนวกับชายหาด ชาวบ้านจีงเรียกกันว่าหาดไข่มังกร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม น้ำตก BATEREY ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง ตกลงสู่มหาสมุทร Arctic Ocean อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์คัมชัชก้า (set menu)

ที่พัก

AURORA VILLAGE หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : เนื่องจาก AURORA VILLAGE มีลักษณะเป็นโดมครึ่งกระจกสำหรับชมแสงเหนือ และมีจำนวนห้องจำกัด ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักให้คณะผู้เดินทางโดมละ 3-4 ท่าน และ หากกรณี AURORA VILLAGE เต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่พักเทียบเท่าแทน

นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำ
***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
หมายเหตุ : ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี ไม่สามารถเดินทางไป Teribeka เราจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ Kirovsk Snow village แทน

อัตราค่าบริการทัวร์รัสเซีย

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 21:50 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์รัสเซีย

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-มอสโคว์-มูร์มันสค์-กรุงเทพ)
 • • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศรัสเซีย,ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ **หากท่านใดน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่ากำหนดท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง**
 • • ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ, น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 • • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ - ทิปไกด์ท้องถิ่น - หัวหน้าทัวร์ (2500 บาท /ท่าน/ทริป)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • • ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 • • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดให้กับท่าน
 • • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย
 • • 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 • • บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 • • ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใด ๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 • • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • • สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (9.75นิ้ว) + ยาว(21.5นิ้ว) + สูง ( 8 นิ้ว) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ

ทัวร์รัสเซีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม