สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT621

ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว 3 วัน 1 คืน (UL)

ทัวร์ศรีลังกา , 3 วัน 1 คืน ,
Sri Lankan Airlines (UL)
RIVENDELL HOTEL
ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว 3 วัน 1 คืน (UL)

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวศรีลังกา
ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้
พักผ่อนหย่อน ณ ทะเลสาบแคนดี้ 
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ชม วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร วัดเก่าแก่สมัยพุทธกาล 
ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณวัดคงคาราม 

** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป **

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) - เมืองแคนดี้ - ซิตี้ทัวร์เมืองแคนดี้

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู 9 สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

09.10 น.

เหินฟ้าสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

11.00 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลังกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและมัลดีฟส์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เวลาท้องถิ่นประเทศศรีลังกาช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. นำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อต่างชาติเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิหรือแคนดี้ เมืองแคนดี้ เป็นที่ตั้งของดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา วัดวาอาราม ในเมืองนี้ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนิกชน มีพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้าร่วมขบวนแห่ทุกปี เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล “เประแหระ” เรียกได้ว่าแคนดี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนแบบเก่าอยู่มาก ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานีรถไฟ,โรงแรม,โรงพยาบาล อากาศเย็นสบายตลอดปี มีแม่น้ำไหลผ่าน มีทะเลสาบที่สวยงาม

นำท่านชม ทะเลสาบแคนดี้ (Kandy Lake) ทะเลสาบที่กว้างใหญ่และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองแคนดี้ ที่มีชาวบ้านมาออกกำลังกายทุกวัน ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใกล้กับวัดพระเขี้ยวแก้ว จึงเป็นที่นิยมสำหรับชาวเมืองที่จะแวะมา

นำท่านชม เมืองแคนดี้ ผ่านชมสถานีรถไฟ,จัตุรัสและหอนาฬิกากลางใจเมือง,เทวาลัย,โบสถ์คริสต์,มัสยิต แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ร้านอัญมณี สินค้าที่ทำรายได้ให้ประเทศศรีลังกา เชิญชมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

ที่พัก

RIVENDELL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple Of The Tooth) - โรงงานผลิตชากิรากาม่า - สวนสมุนไพร - เมืองโคลอมโบ - วัดคงคาราม - วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร - ซิตี้ทัวร์เมืองโคลอมโบ - สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา)

เช้ามืด

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple Of The Tooth) หรือ วัดศรีดาลาดา มาลิกาวา วัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท(สยามวงศ์) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (พระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเบื้องล่างขวาของพระพุทธเจ้า) เมืองแคนดี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก วัดพระเขี้ยวแก้ว สร้างโดยพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุดท้ายของประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ. 2138 โดยวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ๆ เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณ เนื่องจากความเชื่อของชาวสิงหลที่เชื่อว่าผู้ที่รักษาพระเขี้ยวแก้วไว้ย่อมถือว่ามีสิทธิชอบธรรมในการปกครองอาณาจักรมาแต่โบราณ ปัจจุบันวัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระมหาสังฆนายก สยามวงศ์ ซึ่งมีอยู่สองฝ่าย คือ ฝ่ายมัลลวัตตะ (คามวาสี) และอัสคิริยะ (อรัญวาสี) ซึ่งจะแบ่งกันปกครองรักษาพระเขี้ยวแก้วสลับกันทุกปี โดยพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานในพระสถูปประดับอัญมณีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้น ภายในพระคันธกุฎีวิหารที่มีการป้องกันรักษาเข้มงวดทั้งจากกองกำลังทหารซึ่งประจำการที่วัดและพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์จะกระทำพุทธบูชาเป็นประจำทุกๆ วันในช่วงเช้า เที่ยงและเย็น เชิญท่านกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะชม โรงงานผลิตชากิรากาม่า (Giragama Tea Factory) โรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในศรีลังกา ให้ท่านได้เยี่ยมชมกระบวนการการผลิต ชมสวนชาดูวิธีการปลูก,เก็บเกี่ยว ชาชั้นดีที่เป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา เชิญท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านแวะชม สวนสมุนไพร ของขึ้นชื่อของชาวศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมือง อบเชย,กานพลู,กระวาน,โกโก้ ฯลฯ เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (Colombo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา มีประชากร 642,163 คน โคลัมโบมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โกโลนโตฏะ (Kolon thota) ซึ่งแปลว่า "ท่าเรือริมแม่น้ำแกฬณิ" หรือ โกละ-อัมพะ-โตฏะ (Kola-amba-thota) แปลว่า "ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง" โคลัมโบเป็นเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้ในสมัยโบราณจึงมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ,สเปน,โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมาทำธุรกิจค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมากในสมัยที่ชาวสิงหลยังไม่ได้ปลูกชา ได้แก่ เครื่องเทศ โดยเฉพาะกานพลู เป็นเครื่องเทศที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศและช่วงประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและอังกฤษได้มาก่อสร้างอาคารและจัดวางผังเมืองให้โคลัมโบ ทำให้กรุงโคลัมโบมีบรรยากาศคล้ายกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมืองโคลัมโบและสองข้างถนนนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ลักษณะตัวอาคารคล้ายกับอาคารในประเทศอังกฤษ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) วัดของนิกายสยามวงศ์ ตั้งอยู่ที่กรุงโคลัมโบ เป็นวัดที่มีศิลปะผสมผสานระหว่าง ศรีลังกา,อินเดีย,ไทย,จีน สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2428 (ค.ศ.1885) จากพ่อค้าชาวศรีลังกาซื้อที่ดินจากแขกมัวร์เพื่อสร้างวัดและมีประชาชนที่ศรัทธาร่วมบริจาคเป็นยุคที่ชาวพุทธในศรีลังกาต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในวัดมีพระอุโบสถกลางน้ำไว้สำหรับประกอบพิธีอุปสมบท มีการจัดพิธีบูชาพระพุทธเจ้าเช้าเย็นตามประเพณีของชาวศรีลังกา มีของเก่าของโบราณจำนวนมากจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีพระปางสมาธิและพระยืนองค์ใหญ่,เจดีย์สีขาว,ต้นโพธิ์ใหญ่,โรงเลี้ยงช้าง ปัจจุบันมีพระพุทธรูปที่บริจาคโดยชาวไทยประดิษฐานอยู่บริเวณอุโบสถเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมภายในวัดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

นำท่านสู่ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Viharaya) วัดเก่าแก่สมัยพุทธกาล ห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ 13 กม.ทางทิศเหนือ วัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวพุทธศรีลังกาเพราะเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก 500 รูปได้เคยเสด็จมายังวัดแห่งนี้หลังจากตรัสรู้ได้ 8 ปีในวันวิสาขบูชาเมื่อ 2,500 ปีตามคำเชิญของเจ้าผู้ครองแคว้นกัลยาณี ซึ่งเป็นพญานาคนามว่า มณีอัคขิกะ(King Maniakkhika) บริเวณวัดมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่นบัลลังค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยมาประทับ นมัสการพระพุทธรูปที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ถูกตอนกิ่งมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ กิ่งเบื้องขวาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จากประเทศอินเดีย อิสระขอพร,สวดมนต์ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินชมบริเวณวัดมีพระพุทธไสยาสน์,พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ,ภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติ,รูปเทพเจ้าและการผสมผสานศิลปะแขนงต่างๆ เดินชมจนถึงเวลานัดหมาย

นำท่านเที่ยวชม เมืองโคลอมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็นอาณานิคมของต่างชาติมาเกือบ 500 ปี ในการสร้างอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka ของศรีลังกา ต้องการให้เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปตลอดกาล และปัจจุบันบริเวณสวนโดยรอบจะเป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกายของชาวโคลอมโบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

อัตราค่าบริการทัวร์ศรีลังกา

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:38 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ศรีลังกา

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • • ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  • • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  • • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
  • • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
  • • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 • • โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 • • เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอียิปต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 • • การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ทัวร์ศรีลังกา

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม