สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT616

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า หมู่บ้านโอโคโนะมิยากิ [อิสระ 1 วัน] 4 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 4 วัน 2 คืน ,
Nok Air (DD)
KURETAKESO HIROSHIMA OTEMACHI
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า หมู่บ้านโอโคโนะมิยากิ [อิสระ 1 วัน] 4 วัน 2 คืน (DD)

ปราสาทฮิโรชิม่า ปราสาทไม้ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ อายุเกือบ 500 ปี
โอโคโนะมิยากิมูระ แหล่งรวมร้านพิซซ่าญี่ปุ่น ขึ้นชื่อของเมืองฮิโรชิม่า
อะตอมมิคบอมบ์โดม สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก 
อิสระเลือกซื้อสินค้า แวะชิมอาหาร บริเวณ ฮิโรชิม่าดาวน์ทาวน์

ให้ท่านท่องเที่ยวเมืองฮิโรชิม่าด้วยตนเอง 1 วันเต็ม

** ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 2,500 บาท/ท่าน/ทริป **

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เรื่องสัมภาระของท่านพร้อมเช็คชื่อติดแท็คที่กระเป๋าเดินทาง

วันที่ 2

สนามบินเมืองฮิโรชิม่า - สวนสันติภาพ - อะตอมมิคบอมบ์ - ปราสาทฮิโรชิม่า (ด้านนอก) - หมู่บ้านโอโคโนะมิยากิ

02.40 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3302 เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.00 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองฮิโรชิม่า หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่เมืองฮิโรชิม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฮิโรชิม่า และมีการปกครองในรูปแบบพิเศษ ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการทหารของญี่ปุ่น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่อเมริกาเลือกฮิโรชิม่าเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยระเบิดปรมาณู แต่ปัจจุบันเมืองฮิโรชิมากลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

ท่านชม สวนสันติภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย อนุสาวรีย์เด็กหญิง ซาดาโกะ สร้างเพื่ออุทิศให้กับเด็กหญิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารกัมมันภาพรังสีของระเบิดปรมาณู ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเป็นที่มาของการพับนกกระเรียนกระดาษ เธอเชื่อว่าหากพับนก กระเรียนกระดาษได้1,000 ตัว เธอจะหายจากอาการป่วย บริเวณรอบๆเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เหยื่อ ระเบิดปรมาณูเพื่อเป็นสถานที่บรรจุรายชื่อเหยื่อผู้เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูทุกปีของวันที่ 6 สิงหาคม ที่แห่งนี้จะมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงเหยื่อสงครามในครั้งนั้น

นอกจากนี้ท่านสามารถเห็น อะตอมมิคบอมบ์โดม เป็นที่แห่งเดียว ที่ยังคงสภาพให้เห็นหลังจากโดนทิ้งระเบิดปรมาณูเนื่องจาก โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลก ในปีค.ศ.1996

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ ปราสาทฮิโรชิม่า (ด้านนอก) เป็นปราสาทไม้ สูง 5 ชั้น ล้อมรอบด้วยคูน้ำ มีอายุเกือบ 500 ปี หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1958 ปัจจุบันปราสาทฮิโรชิม่ากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมซามูไร ภายในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวเมืองฮิโรชิม่า

นำท่านเดินทางสู่ โอโคโนะมิยากิมูระ แหล่งรวมร้านโอโคโนมิยากิ(พิซซ่าญี่ปุ่น) ขึ้นชื่อในแบบฉบับของเมืองฮิโรชิม่า หรือที่บางคนเรียกว่า ฮิโรชิม่ายากิ ขณะที่โอโคโนมิยากิแบบโอซาก้าจะปรุงด้วยการนำแป้งและวัตถุดิบทั้งหมดผสมรวมกัน จากนั้นจึงนำไปผัดและย่างบนกระทะร้อน แต่ฮิโรชิม่ายากิจะไม่ผสมวัตถุดิบ กับแป้ง แต่จะค่อยๆทำไปทีละชั้น และจะใส่เส้นลงไปด้วย ให้ท่านได้เลือกร้านที่ถูกใจรับประทานกัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

ค่ำ

** อิสระเลือกทานอาหาร ณ หมู่บ้านโอโคโนะมิยากิมูระ **

ที่พัก

KURETAKESO HIROSHIMA OTEMACHI หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:38 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีเกิน 75 ปี วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สามารถเลือกซื้อน้ำหนักตามความต้องการ กรณีเดินทางมากกว่า 1 ท่าน สามารถแชร์น้ำหนักกระเป๋ากับบุคคลที่สอง,สามได้ โดยจำกัดจำนวนกระเป๋าไม่เกินท่านละ 2 ใบ
  • • (ซื้อจากฝั่งไทย) น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ราคารวมไป-กลับ ท่านละ 1,100 บาท(เที่ยวละ 550บาท) เกินจากนี้กิโลกรัมละ 400 บาท
  • • (ซื้อจากฝั่งญี่ปุ่นกรณีไม่ได้ซื้อจากไทยหรือน้ำหนักเกิน) น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม ท่านละ 4,400 เยน/เที่ยวบิน เกินจากนี้กิโลกรัมละ 1,600 เยน
 • • อาหารเสิร์ฟร้อนบนเครื่องบิน สั่งจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน (ขาไป 150 บาท/ขากลับ 150 บาท)
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 2,500 บาท/ท่าน/ทริป
 • • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • • ชำระเต็มจำนวน
 • • ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  • • หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  • • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
  • • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล
  • • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร / [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 • • เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • • โปรดตรวจสอบ Passport จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 • • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืเงินได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 • • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
 • • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 • • การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • • ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • • เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 18 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม